مکانی یابی کتابخانه در GIS

رایگان!

گزارش کار و پروژه ی arcgis با داده ها و خروجی مکان یابی و روش کار در نرم افزار و وسیله وزن دهی معیار با روش رتبه بندی وتعیین وزن معیارها از طریق درجه بندیگزارش کار و پروژه ی arcgis با داده ها و خروجی مکان یابی و روش کار در نرم افزار و وسیله وزن دهی معیار با روش رتبه بندی وتعیین وزن معیارها از طریق درجه بندی . برای دریافت فایل به ایمیلتان با من تماس بگیرید.
چکیده: در این تحقیق سعی شده است به وسیله ابزار GIS بهترین مکان برای احداث کتابخانه پیدا شود. به این منظور فاکتورهای مختلفی در نظر گرفته شده است و با توجه به این فاکتورها نقشه های معیار ایجاد شده است. این نقشه ها با توجه به اهمیت دوری و نزدیکی به کتابخانه ایجاد شده اند. در ادامه گزارش روش انجام مکان یابی به طور اختصار بیان شده. در آخر، نتیجه کار و مکان های مناسب احداث کتابخانه را نشان داده ایم.a

0 فروش
خرید محصول

برنامه متلب Networks with strict finish start precedence relations برای رشته صنایع.

رایگان!

برنامه متلب Networks with strict finish start precedence relations برای رشته صنایع.

0 فروش
خرید محصول

برنامه متلب مدل توابع کسری در فتوگرامتری (RFM)

رایگان!

گزارش کار و برنامه متلب Rational Function Model یا توابع کسری در فتوگرامتری (RFM)گزارش کار و برنامه متلب Rational Function Model یا توابع کسری در فتوگرامتری (RFM).

0 فروش
خرید محصول

برنامه متلب طبقه بندی ماشین بردار پشتیبانی (SVM)

رایگان!

برنامه متلب (matalb) روش طبقه بندی ماشین بردار پشتیبانی (Support vector machines – SVMs) در طبقه بندی داده ها. ماشین…

0 فروش
خرید محصول

برنامه متلب درونیابی ماتریس

رایگان!

برنامه متلب روش، درونیابی Nearest Neighbour Interpolation ،Bilinear Interpolation و Cubic Convolution Interpolation برای پردازش تصاویر و روش های ماتریسی به صورت تابع متلب.

0 فروش
خرید محصول