مکانی یابی کتابخانه در GIS

رایگان!

گزارش کار و پروژه ی arcgis با داده ها و خروجی مکان یابی و روش کار در نرم افزار و وسیله وزن دهی معیار با روش رتبه بندی وتعیین وزن معیارها از طریق درجه بندیگزارش کار و پروژه ی arcgis با داده ها و خروجی مکان یابی و روش کار در نرم افزار و وسیله وزن دهی معیار با روش رتبه بندی وتعیین وزن معیارها از طریق درجه بندی . برای دریافت فایل به ایمیلتان با من تماس بگیرید.
چکیده: در این تحقیق سعی شده است به وسیله ابزار GIS بهترین مکان برای احداث کتابخانه پیدا شود. به این منظور فاکتورهای مختلفی در نظر گرفته شده است و با توجه به این فاکتورها نقشه های معیار ایجاد شده است. این نقشه ها با توجه به اهمیت دوری و نزدیکی به کتابخانه ایجاد شده اند. در ادامه گزارش روش انجام مکان یابی به طور اختصار بیان شده. در آخر، نتیجه کار و مکان های مناسب احداث کتابخانه را نشان داده ایم.a

برنامه متلب Networks with strict finish start precedence relations برای رشته صنایع.

1,000 تومان

برنامه متلب Networks with strict finish start precedence relations برای رشته صنایع.

1 فروش
خرید محصول

برنامه متلب مدل توابع کسری در فتوگرامتری (RFM)

رایگان!

گزارش کار و برنامه متلب Rational Function Model یا توابع کسری در فتوگرامتری (RFM)گزارش کار و برنامه متلب Rational Function Model یا توابع کسری در فتوگرامتری (RFM).

برنامه متلب طبقه بندی ماشین بردار پشتیبانی (SVM)

رایگان!

برنامه متلب (matalb) روش طبقه بندی ماشین بردار پشتیبانی (Support vector machines – SVMs) در طبقه بندی داده ها. ماشین…

برنامه متلب درونیابی ماتریس

رایگان!

برنامه متلب روش، درونیابی Nearest Neighbour Interpolation ،Bilinear Interpolation و Cubic Convolution Interpolation برای پردازش تصاویر و روش های ماتریسی به صورت تابع متلب.

برنامه متلب محاسبه و ترسیم فاصله نقاط

رایگان!

برنامه متلب (matlab) فاصله یک نقطه از تعداد مشخصی از نقاط و ترسیم خط فاصله بین یک نقطه اصلی و دیگر نقاط

برنامه متلب Tunneling of a relativistic laser pulse through an overdense plasma slab

رایگان!

خلاصه کار برنامه متلب (matlab): یک لیزر با توان بالا از یک محیط (پلاسمایی) با ابعاد بین صفر و یک حد آستانه، بعد از تعییراتی عبور می‌کند. برنامه مذکور سه نمودار the variation of transmission coefficient و the variation of phase change on transmission و the variation of the normalized radius of curvature را ترسیم می‌نماید.

برنامه محاسبه مساحت به روش گوس

رایگان!

برنامه متلب محاسبه مساحت به روش گوس: مثال: کل ورودیها XA=100 YA=100 , XB=150 YB=150 , XC=100 YC=200 , XD=250…

برنامه متلب طبقه بندی KNN

رایگان!

برنامه متلب (matlab) روش طبقه بندی نزدیکترین همسایه یا KNN برای طبقه بندی داده ها و با ترسیم شکل و حد فاصل بین کلاس ها.