برنامه متلب محاسبه مساحت به روش گوس

20,000 تومان

پروژه متلب محاسبه مساحت به روش گوس: مثال: کل ورودیها XA=100 YA=100 , XB=150 YB=150 , XC=100 YC=200 , XD=250…

1 فروش
خرید محصول