برنامه متلب محاسبه مختصات سه بعدی با مدل توابع کسری در فتوگرامتری (RPC)

20,000 تومان

گزارش کار و برنامه متلب (matlab) توابع کسری ضرایب پلی نومیال دوربین (rational polynomial camera) در فتوگرامتری (RPC). این برنامه برای محاسبه مختصات سه بعدی نقاط گرفته شده از دو مجموعه نقاط متناظر در دو تصویر مجاور است.

0 فروش
خرید محصول