برنامه متلب درونیابی ماتریس

20,000 تومان

برنامه متلب روش، درونیابی Nearest Neighbour Interpolation ،Bilinear Interpolation و Cubic Convolution Interpolation برای پردازش تصاویر و روش های ماتریسی به صورت تابع متلب.

0 فروش
خرید محصول