مکانی یابی کتابخانه در GIS

رایگان!

گزارش کار و پروژه ی arcgis با داده ها و خروجی مکان یابی و روش کار در نرم افزار و وسیله وزن دهی معیار با روش رتبه بندی وتعیین وزن معیارها از طریق درجه بندیگزارش کار و پروژه ی arcgis با داده ها و خروجی مکان یابی و روش کار در نرم افزار و وسیله وزن دهی معیار با روش رتبه بندی وتعیین وزن معیارها از طریق درجه بندی . برای دریافت فایل به ایمیلتان با من تماس بگیرید.
چکیده: در این تحقیق سعی شده است به وسیله ابزار GIS بهترین مکان برای احداث کتابخانه پیدا شود. به این منظور فاکتورهای مختلفی در نظر گرفته شده است و با توجه به این فاکتورها نقشه های معیار ایجاد شده است. این نقشه ها با توجه به اهمیت دوری و نزدیکی به کتابخانه ایجاد شده اند. در ادامه گزارش روش انجام مکان یابی به طور اختصار بیان شده. در آخر، نتیجه کار و مکان های مناسب احداث کتابخانه را نشان داده ایم.a

0 فروش
خرید محصول

برنامه متلب Networks with strict finish start precedence relations برای رشته صنایع.

رایگان!

برنامه متلب Networks with strict finish start precedence relations برای رشته صنایع.

0 فروش
خرید محصول

برنامه متلب مدل توابع کسری در فتوگرامتری (RFM)

رایگان!

گزارش کار و برنامه متلب Rational Function Model یا توابع کسری در فتوگرامتری (RFM)گزارش کار و برنامه متلب Rational Function Model یا توابع کسری در فتوگرامتری (RFM).

0 فروش
خرید محصول

برنامه متلب طبقه بندی ماشین بردار پشتیبانی (SVM)

رایگان!

برنامه متلب (matalb) روش طبقه بندی ماشین بردار پشتیبانی (Support vector machines – SVMs) در طبقه بندی داده ها. ماشین…

0 فروش
خرید محصول

برنامه متلب درونیابی ماتریس

رایگان!

برنامه متلب روش، درونیابی Nearest Neighbour Interpolation ،Bilinear Interpolation و Cubic Convolution Interpolation برای پردازش تصاویر و روش های ماتریسی به صورت تابع متلب.

0 فروش
خرید محصول

برنامه متلب محاسبه و ترسیم فاصله نقاط

رایگان!

برنامه متلب (matlab) فاصله یک نقطه از تعداد مشخصی از نقاط و ترسیم خط فاصله بین یک نقطه اصلی و دیگر نقاط

0 فروش
خرید محصول

برنامه متلب Tunneling of a relativistic laser pulse through an overdense plasma slab

رایگان!

خلاصه کار برنامه متلب (matlab): یک لیزر با توان بالا از یک محیط (پلاسمایی) با ابعاد بین صفر و یک حد آستانه، بعد از تعییراتی عبور می‌کند. برنامه مذکور سه نمودار the variation of transmission coefficient و the variation of phase change on transmission و the variation of the normalized radius of curvature را ترسیم می‌نماید.

0 فروش
خرید محصول

برنامه محاسبه مساحت به روش گوس

رایگان!

برنامه متلب محاسبه مساحت به روش گوس: مثال: کل ورودیها XA=100 YA=100 , XB=150 YB=150 , XC=100 YC=200 , XD=250…

0 فروش
خرید محصول

برنامه متلب طبقه بندی KNN

رایگان!

برنامه متلب (matlab) روش طبقه بندی نزدیکترین همسایه یا KNN برای طبقه بندی داده ها و با ترسیم شکل و حد فاصل بین کلاس ها.

0 فروش
خرید محصول